Information för funktionärer

>>>Information för funktionärer
Information för funktionärer2020-03-23T20:03:10+01:00

ERS tävlingsverksamhet är beroende av frivilliga insatser från klubbmedlemmar. Vinsten från de lokala/regionala tävlingarna kommer ERS medlemmar tillgodo genom subventionerade klubbtävlingar (domararvoden och priser), anmälningsavgifter för cuper och allsvenskor och investeringar i tävlingsmaterial såsom hindermaterial, IT-utrustning, funktionärströjor m.m.

Här nedan finns en kort information vad det innebär att vara funktionär och vad man gör vid de olika funktionärsuppgifterna. Vi strävar efter att det alltid är minst en erfaren vid varje funktionärsuppgift som man då kan rådfråga. Vid osäkerhet kan du alltid rådfråga tävlingsledare och/eller sekretariatet.

Om du känner dig osäker kom dagen innan när tävlingsplatsen ställs i ordning och förbereds, tid för detta anslås på ERS hemsida. Vid förberedelserna är tävlingsansvariga på plats och du kan ställa frågor i lugn och ro. Under själva tävlingsdagen är det ibland stressigt och tävlingsansvariga kanske inte alltid har tid att svara på frågor och förklara.

Vad som ska göras dagen innan tävlingsdagen

Dag innan tävling ställs tävlingen i ordning, tid för samling anslås på ERS hemsida.

 • Sekretariat ställs i ordning i teorisalen, uppsättning av datorer och skrivare
 • Kök för funktionärsmat ställs i ordning
 • Toaletter städas
 • Banan harvas (av ridskolans personal)
 • Dressyrstaket byggs
 • Läktare och domarbås och domartorn städas
 • Uppsättning och kontroll av teknisk utrustning, datorer, skärm, högtalarutrustning, mikrofon
 • Cafeterian städas och ställs i ordning

Vad som sker på tävlingsdagen

Dagen delas oftast in i 2 funktionärspass. Första klassen börjar vanligtvis kl.8.

Tävlingsledare, parkeringsfunktionärer och sekretariatets och cafeterians funktionärer ska vara på plats kl.7, övriga funktionärer ska vara på plats senast 7.45.

Håll koll på hemsidan när funktionärer för pass 2 ska vara på plats.

När du kommer som funktionär på tävlingsdagen anmäl dig i sekretariatet för att få en ”badge för funktionär”, aktuell startlista och ev. reflexväst och för att få korta instruktioner, meddela ditt mobilnummer samt notera nummer till sekretariat, tävlingsledare och överdomare.

Funktionärsmat, smörgås, varm mat, kaffe/te och dryck finns till alla funktionärer i köket bredvid sekretariatet under hela tävlingsdagen.

Tävlingsledare

Tävlingsledaren är den som leder tävlingen med hjälp av alla funktionärer. Tävlingsledaren är den som administrerar tävlingen i TDB (tävlingsdatabasen), skriver proposition och ansökan till ridsportförbundet. Tävlingsledaren har all kontakt med de tävlande via e-mail och telefon. Tävlingsledaren publicerar startlistor och ryttarmeddelande, har hand om strykningar och andra ändringar. Tävlingsledaren kontaktas i första hand vid oklarheter.

Tävlingsledare tillsammans med funktionärer på parkering och sekretariat  sätter upp skyltar och avspärrningar vid tävlingsdagens början.

Överdomare

Överdomare är en officiell funktionär som är har giltig funktionärslegitimation utfärdad av ridsportförbundet. Överdomaren övervakar att TR följs på tävlingsplatsen och stöttar tävlingsorganisationen vid oklarheter. Tävlingsorganisation, ryttare och medhjälpare är skyldiga att följa överdomarens beslut. Överdomaren avslutar dagen med att skriva en överdomarrapport som skickas till Stockholm läns ridsportförbund.

Sekretariat

Två stycken behöver vara i sekretariatet per pass. I sekretariatet finns pärm med ryttarmeddelande, proposition, vägbeskrivning, karta över tävlingsområdet, TR m.m.

Sekretariatet tar emot alla tävlande, granskar alla vaccinationsintyg. Sekretariatet är sambandscentral hit vänder man sig med frågor, här kopieras och lämnas dressyrprotokollen ut. Back up till Equipe administreras. Starlistor skrivs ut. Kontaktar tävlingsledaren och överdomaren vid behov. Sekretariatet sköter om funktionärernas mat och ordnar kaffe. Sekretariatet hjälper tävlingsledaren att sätta upp skyltar och avspärrning och att komma igång med tävlingen.

Parkering

Två till tre stycken behöver ta hand om parkeringen per pass. Man kan oftast byta av varandra när tävlingen kommit igång och rullar på. Parkering sker på Enskede gårds väg och vid den stora parkeringen vid Enskede värdshus. Parkeringsfunktionärerna är de första som de tävlande träffar. Parkeringsfunktionärerna ska ta emot och välkomna alla tävlande. Svarar på frågor. Ställer fram skottkärror, grepar och sopkvastar, tar upp skräp/mockar efter transporterna vid behov. Vid slutet av dagen kontrollerar att det rent efter transporterna. Parkeringsfunktionärerna hjälper tävlingsledaren att sätta upp skyltar och avspärrningar i anslutning till parkeringen.

Dressyrdomare

Dressyrdomarna är officiella funktionärer som är har giltig funktionärslegitimation utfärdad av ridsportförbundet. Två till fyra dressyrdomare behövs per tävlingsdag, beroende på om det är en eller tre domare per klass.

Domarskrivare

En domarskrivare per domare. Två till fyra skrivare behövs per tävlingsdag, beroende på om det är en eller tre domare per klass. Det måste vara samma skrivare under hela klassen. Domarskrivarna hjälper till med att domarprotokoll, pennor och startlistor finns i domarbåsen. Domarskrivarna ser också till att det finns värmefiltar till domarna vid behov.

Speaker

En speaker per klass. Speakern sitter bredvid domare C. Speakerna presenterar ekipagen, resultat, presenterar sponsorerna för varje klass. Speakern hjälper till med att lista över sponsorer och att fullständig startlista finns vid speakerplatsen.

Löpare

Två till tre löpare per funktionärspass. Löparna byter av varandra under klassen. Löparna vidarebefordrar domarprotokoll först till räknarna i domartornet, därefter vidare till sekretariatet för kopiering och resultatregistrering. Löparna tar också med sig resultat på lappar tillbaka till speakern. Löparna ser till att de smyger tyst och snabbt utan att störa ekipagen.

Räknare

Två till tre räknare per funktionärspass beroende på hur många domare. Räknarna sitter i domartornet. Alla protokoll ska räknas av minst två oberoende. Räknarna publicerar resultaten på Equipe on-line.

Framridning

Två stycken behöver vara på framridningen per funktionärspass. Framridningsfunktionärerna har en startlista och prickar av att alla kommit till framridningen. De ser till att det är max 5 st ekipage i lilla ridhuset och att det inte är för många på uteridbanan. Framridningspersonalen svara på frågor och stämmer av oklarheter med sekretariatet och tävlingsledaren.

In & Utsläpp

Två stycken behöver ta hand om In & Utsläpp per pass. In & Utsläpp släpper in och ut ekipage från tävlingsbanan. Håller koll på ekipagen och öppnar dörr och dressyrstaket efter avslutat ritt. Släpper in nästa startande. Ropar in nästa ekipage om de inte är beredda. In & Utsläpp ska ha startlista för att veta vem som står på tur att starta.

Säkerhetsansvarig

En funktionär ska vara utsedd säkerhetsansvarig. Säkerhetsansvsrig ska se till att området är skyltat och avspärrat. Checklista för säkerhetsansvarig finns på ridsportförbundets hemsida. Överdomaren går igenom checklistan med säkerhetsansvarig.

Sjukvårdsfunktionärer

Sjukvårdsfunktionärer ska utses minst, en per pass. Sjukvårdsfunktionärer ska vara sakkunnig och lägst ha aktuell utbildning i HLS för att vid olycka kunna ta hand om såväl lättare skador och bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans. Sjukvårdspersonalens placering ska vara tydligt utmärkt-sekretariatet.

Prisansvarig/sponsoransvarig

Prisansvarig/sponsoransvarig tar fram en lista över sponsorer till speakern. Prisansvarig/sponsoransvarig ser till att rosetter/plaketter och hederspriser plockas fram och arrangeras. Prisansvarig ser till att priserna tas ned till prisutdelningen samt att segertecken och rosetter sätts på pristagande ekipage.

Musikansvarig

Musikansvarig tar fram en spellista med låtar passande för dressyr och en lista med låtar för prisutdelning. Mobiltelefon eller dator/läsplatta kopplas in till musikanläggningen och låtlistan startas. Vid prisutdelning spelas låtar för prisutdelning.

Cafeteria

Cafeterian kan handhas av privat aktör, oftast behövs då inga funktionärer till cafeterian. Om Enskede ridsällskap ska handha cafeterian behöver en cafeteriaansvarig utses som ansvara för inköp. Under tävlingsdagen behövs två stycken funktionärer till cafeterian per pass förutom cafeteriaansvarige. Funktionärerna i cafeterian tar betalt, kokar kaffe, gör smörgåsar , fyller på dryck, värmer korv och pajer mm.

Vad som ska göras vid tävlingsdagens slut

 • Teorisalen städas och återställs
 • Alla skyltning och avspärrningar tas bort
 • Kök för funktionärsmat städas och återställs
 • Toaletter städas, papperskorgar töms
 • Cafeterian städas och återställs, sopor tas om hand.
 • Dressyrstaket byggs bort
 • Läktare och domarbås och domartorn städas, sopor tas om hand.
 • Tävlingsplatsen städas upp från skräp/mocka efter transporterna, skottkärror och sopkvastar tas in